Služby

Technické poradenství a specializované činnosti

 • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Návrh ekonomického způsobu vytápění a ohřevu teplé vody
 • Kotelny - návrhy a realizace (klasické teplovodní a parní nízkotlaké, kondenzační)
 • Výpočty tepelných ztrát budov a návrhy stavebních opatření pro snížení energetické náročnosti budov
 • Návrh alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární technika, kogenerace, rekuperace)
 • Návrhy topných systémů velkoprostorových hal (infratopení, rekuperace, přímotopné teplovzdušné vytápění)
 • Položkové rozpočty v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách
 • Revize plynových a tlakových zařízení
 • Zpracování provozních řádů kotelen
 • Zajištění financování stavebního záměru pro občany (hypotéka)

Příprava zakázky

 • analýza stavu řešeného území
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • specifikace rozsahu projektových prací a speciálních profesí

Návrh nebo studie stavby

 • zpracování návrhu nebo studie stavby
 • předběžné jednání k zamýšlenému záměru s dotčenými orgány státní správy a osobami
 • předběžný odhad investičních nákladů – hrubý rozpočet stavby

Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

 • vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • v případě potřeby zajištění průzkumů
 • odhad investičních nákladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro územní řízení

Zpracování dokumentace pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pro vydání stavebního povolení

 • vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení
 • statické ověření konstrukce
 • vypracování orientačního propočtu investičních nákladů
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

Zpracování dokumentace pro provádění stavby

 • vypracování dokumentace pro provádění stavby
 • vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provádění stavby
 • vypracování položkového rozpočtu stavby
 • spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití

Zpracování podkladů pro výběr dodavatele

 • vypracování zadávací dokumentace pro provádění stavby
 • vypracování seznamu prací a dodávek, vypracování popisu stavby s určením standardů
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení, které tvoří návrh textu smlouvy o dílo

Výběr dodavatele stavby

 • vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • posouzení úplnosti nabídek zájemců o dodavatele stavby
 • vyhodnocení nabídek zájemců o dodavatele stavby dle předem stanovených kritérií
 • vypracování podkladů pro uzavření smlouvy o dílo

Realizace stavby

 • výkon autorského dozoru
 • výkon technického dozoru investora
 • kontrola prostavěnosti a řešení méně a více prací

Dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • dohled na odstranění zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě
 • zajištění posudků a kontrolních měření, předkládaných objednatelem při kolaudaci stavby
 • účast při kolaudačním řízení stavby
 • spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby